Opråb om afvisning af tvangsvacciner

Opråbet blev først delt d. 17/12 til en demonstration i odense. Se videoen her.

Set i lyset af den overhængende trussel om indførsel af tvangsvacciner i Europa opfordres all grupper, partier og organisationer, der vedkender sig humanistiske værdier, demokratiske idealer, frihed og retfærdighed til at tilslutte sig dette opråb og dermed sende en utvetydig besked til vore politikere, i både Danmark og EU, om at vi betragter tvangsvacciner mod corona som en forbrydelse mod menneskeheden. At vaccinerne er baseret på en uprøvet genteknologi, og desuden påtvinges vore børn, må anses som en stærkt skærpende omstændighed.

Tvangsvacciner er en grænse som, hvis den først krydses, næsten uundgåeligt vil afføde voldsomme reaktioner, optøjer og endda borgerkrigslignende tilstande. Vi vurderer at dette kan være en del af skjulte kræfters forsøg på at opnå yderligere kontrol ved at skabe en begrundelse for at bruge magt overfor borgerne. Som vi ser det, gør truslen om tvangsvacciner, som allerede er virkelighed i nogen lande, det tydeligt at den aktuelle Covid politik ikke primært handler om sundhed, men om noget andet.

Med tvang mener vi ikke kun fysisk tvang, men også kompulsiv tvang – dvs. foranstaltninger som bøder, frihedsstraffe, fratagelse af økonomiske ydelser, fyring og lignende tiltag. De førte politikker med coronapas på arbejdspladser, uddannelse og offentlig transport og andre former for diskrimination af ikkevaccinerede udgør i vores optik, allerede en de facto tvang, som i et kommende retsopgør muligvis vil blive betragtet som strafbart. Men der kan efter vores opfattelse ikke være tvivl om, at egentlig vaccinetvang eller vaccinepligt, omfattende eksperimentelle vacciner mod en sygdom med en aktuel overlevelsesrate for raske danskere under 60 på 99,995% –  ifølge officielle tal –  må betragtes som en krigserklæring imod den frie vilje, og de basale menneskerettigheder og derfor en forbrydelse mod menneskeheden.  Vi vil derfor gøre det klart, hvad konsekvenserne efter vores opfattelse må blive for dem, der deltager i denne forbrydelse.

Med vores støtte til dette opråb trækker vi en rød streg i sandet og erklærer, at vi vil gøre vort yderste for at enhver politiker som stemmer for at bruge tvang til at gennemføre vaccination af deres befolkninger, vil blive søgt holdt retsligt ansvarlig for sin handling og straffet efter gældende lov. Domsafsigelse og strafudmåling vil naturligvis være op til uafhængige dommere. Men politikere, embedsmænd og andre medvirkende skal vide at de risikerer at miste deres frihed og formue, hvis de dømmes for at have overtrådt gældende love på dette område, herunder OVIEDO konventionen om menneskerettigheder og biomedicin (som er en modernisering af Nürnberg kodexet), ligesom de kan ifalde et civilretsligt ansvar.

Samtidig forstår vi, at politikere og andre kan være under pres fra skjulte kræfter, der har kompromitterende materiale på dem, som bliver brugt til at afpresse og manipulere dem til imod deres vilje at påtvinge deres befolkninger denne rædsel. Disse mørke kræfter er den væsentligste fjende.

Derfor erklærer vi også følgende:

Vi vil arbejde for at der nedsættes en Sandheds- og Forsoningskommission, med Desmond Tutus og Nelson Mandelas arbejde som forbillede, hvor politikere og andre i vidt omfang kan opnå amnesti for Covid relaterede forbrydelser, der er begået i god tro eller under stærk pres, under forudsætning af at de samarbejder med kommissionen om at nå til bunds i sandheden om det som er foregået. Målet er ikke at straffe, men at få blotlagt forbrydelsernes fulde omfang og sikre mennesket frie vilje, vores demokratis grundlag og vores børns fremtid.

Ligeledes vil der blive givet amnesti for forbrydelser til dem, der vil vidne om alt materiale, som er blevet brugt til at presse, afpresse, overtale eller manipulere dem selv, eller andre beslutningstagere. I, vores politikere og andre beslutningstagere skal vide, at I intet har at frygte, så længe I tjener menneskehedens frihed og er parat til at stå ved sandheden om det, der har været, og Jeres andel i det.

Menneskets frie vilje og retten til at bestemme over vores egen krop er det mest grundlæggende, der definerer os som mennesker. Tvangsvacciner vil fratage mennesker denne frihed. Uanset hvad man ellers måtte mene om Covid krisen og dens konsekvenser bør det stå tydeligt for alle frihedselskende mennesker at: DENNE GRÆNSE MÅ IKKE OVERSKRIDES.

Written by : Aon Solarra

Share This Story, Choose Your Platform!

Subscribe To My Newsletter

BE NOTIFIED ABOUT NEWS & UPCOMING EVENTS

Life is a great journey – join us in creating a world that works for everyone.

Leave A Comment